Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 

Kérlek, hogy figyelmesen olvasd el a tájékoztatót annak érdekében, hogy megértsd az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adataidat, és megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid. Fenntartom a jogot magamnak a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, adataimban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt téged kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdésed postai (tértivevényes vagy ajánlott formában fogadom el) úton küldted meg jelen tájékoztatóval kapcsolatban, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban 30 napon belül.

Személyes adataid (vagyis azok az adatok, amelyek a személyeddel kapcsolatba hozhatók) akkor kerülnek a kezelésembe, ha te azt a tudomásomra hozod a következő lehetőségeken keresztül:

 • Weboldalam online bejelentkezési felülete
 • Facebook
 • Messenger
 • Viber
 • WhatsApp
 • Instagram
 • E-mail 
 • Élőszóban

 

Kezelt adatok:

Az általad megadott adataid:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Dátum és szolgáltatás megnevezése (amikor és amilyen szolgáltatást igénybe kívánsz venni)

 

Adatkezelő adatai:
Név: Parragh Zsuzsanna e.v.

Szalon címe: 1132 Budapest, Visegrádi utca 30. IV./8.
E-mail: parraghzsuzsa@gmail.com
Telefonszám: +36-20-597-4772
Weboldal: www.zsuzsinaturkozmetika.hu

 

Jogaid tiszteletben tartom. Adataidat úgy kezelem, ahogy én is elvárom saját adataim kezelését másoktól.

Adataidra vigyázom, soha nem adom el másnak, soha nem használom fel más célra, mint amire megadtad azokat.

 

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a vendégek részére történő Online bejelentkezési lehetőség biztosítása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokra. Az adott szolgáltatásra/okra történő Online bejelentkezéskor az Adatkezelő visszaigazoló e-mailt küld a vendég részére a bejelentkezés beérkezte után.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A Felhasználók az Online bejelentkezés során a rubrika kipipálásával hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

 

Adatkezelés további célja:

Jogaid védelme, beazonosításod, kapcsolattartás veled.

Általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség és biztonsági feltételek megteremtése.

Törvényi kötelezettségeimnek történő megfelelés.

Jogos üzleti érdekeink érvényesítése.

 

Tájékoztatás joga

Kérheted, hogy tájékoztassalak az általam kezelt személyes adataidról. Hozzáférést kérhetsz ezekhez az adatokhoz.

Bármikor írásban a címemre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve hivatalos e-mail címemre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetsz. A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintem hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudlak azonosítani.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintem hitelesnek, ha azt a regisztrált e-mail címedről küldöd, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítsalak.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Adatkezelő által kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre.

 

Hozzáférés joga

Ha kéred, hogy tájékoztassalak arra vonatkozóan, hogy Személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphatsz az adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához, érintetti jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához, automatizált döntéshozatalhoz, külföldi adattovábbításhoz.

 

Helyesbítés joga

Bármikor írásban a címemre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve hivatalos e-mail címemre küldött e-mailben kérheted Személyes adataid helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheted a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

 

Elfeledtetéshez való jog (Törléshez való jog)

Kérheted az általam kezelt Személyes adataid törlését. A törlés megtagadható (1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (2) ha a Személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint (3) méltányolható magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez).

A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatlak, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted, hogy Személyes adataid kezelését korlátozzam, ha vitatod a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzem a Személyes adatok pontosságát.

Megjelölöm az általam kezelt Személyes adatot, ha vitatod annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kérheted, hogy Személyes adataid kezelését korlátozzam akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de ellenzed a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhetsz ezzel a joggal, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de igényled adataid kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozol az adatkezelés ellen, akkor Személyes adataid kezelését korlátozom, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheted, hogy az általad rendelkezésemre bocsátott és az általad automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) részedre átadjam és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsam.

 

A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhatsz Személyes adataid kezelése ellen (1) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag a rám vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeim érvényesítéséhez szükséges; (2) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (3) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az Adatkezelést megszüntetem és a kezelt Személyes adatokat zárolom.

 

Adatkezelés elvei

Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság).

A 18. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatait nem kezeljük.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban – meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban – hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.

 

Bizalmas adatkezelés

A rögzített adatokat bizalmasan kezelem, és mindent megteszek az adatok biztonsága érdekében. Ide értendő többek között az e-mail és sms küldés részedre és az általad megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

Sosem fogom marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adataid harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén átadhatom személyes adataid és más vonatkozó információkat.

 

Adattovábbítás

Jogosult és köteles vagyok minden olyan rendelkezésemre álló és általam szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására engem jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése

A Tájékoztatót az Adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról a Felhasználó a weboldal „Adatkezelési Tájékoztató” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

 

További kérdések/válaszok

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhetsz a parraghzsuzsa@gmail.com címre küldött e-mailben.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaiddal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu) fordulhatsz.

Jogaid megsértése esetén bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választásod szerint – lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésedre tájékoztatunk a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

A szabályzat időbeli hatálya 2018.05.25-től visszavonásig tart.